Kontakt

contact

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych Kupujących jest: Kaczka Studio Sp. z o.o. Hubert Hetmańczyk 42-360 Poraj ul.Armii Krajowej 29 NIP 5771999895 Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą maila: info@drukarnia-internetowa.pl Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Firma przetwarza dane osobowe w celach: świadczenia usług poligraficznych na rzecz Kupujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator w celu realizacji umowy potrzebuje uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i ewentualnie firmę oraz numer NIP) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w niniejszym Regulaminie oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem umowy Sprzedaży na stronie Sprzedającego. Administrator może dodatkowo prosić Kupującego o podanie danych dodatkowych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Kupującym, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą oraz wykonania tejże umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż przez okres 6 lat, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi strony internetowej http://www.drukarnia-internetowa.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 – podmiot świadczący usługi płatności on-line, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące na rzecz firmy usługi podatkowe i księgowe, drukarnie i podmioty świadczące usługi poligraficzne Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobę wnoszącą o udzielenie informacji. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klauzula dotycząca rejestracji i składania zamówień: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rejestracji oraz podczas składania zamówień przez administratora danych tj. Dane firmy wraz ze wskazaniem jej adresu oraz numeru NIP, w celu realizacji składanych przeze mnie zamówień. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom – drukarniom lub podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane podane w trakcie procesu rejestracji przechowywane będą do czasu usunięcia konta użytkownika. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem założenia konta użytkownika oraz umożliwienia składania zamówień, jak też że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.