Regulamin

1.Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem Drukarni Drukarnia-Internetowa.pl jest:

Marka Printeon
Al. Jana Pawła II 76/78 lok. 48
42-200 Częstochowa
NIP: 577-128-21-63


Właścicielem marki Printeon jest Kaczka Internet Studio WWW Hubert Hetmańczyk

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis Drukarnia-Internetowa.pl dostępny jest pod adresem http://www.Drukarnia-Internetowa.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni Printeon;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu Drukarnia-Internetowa.pl (zwanego dalej jako „system Drukarnia-Internetowa.pl”) oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie Drukarnia-Internetowa.pl.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie Drukarnia-Internetowa.pl należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarnia-Internetowa.pl.

2.4 Konto danego klienta w systemie Drukarnia-Internetowa.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Drukarnia Drukarnia-Internetowa.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
 

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie Drukarnia-Internetowa.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres info@drukarnia-internetowa.pl.

 

2.7  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie,  mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu.

3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie Drukarnia-Internetowa.pl. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności
- przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie Drukarnia-Internetowa.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 12 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 12 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie Drukarnia-Internetowa.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni Drukarnia-Internetowa.pl. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu Drukarnia-Internetowa.pl będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia-Internetowa.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego obciążone jest karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 7 dni będą automatycznie usuwane.

3.8 Zamówienia expressowe wysyłane są w dni robocze.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie Drukarnia-Internetowa.pl, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu Drukarnia-Internetowa.pl logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres info@drukarnia-internetowa.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie Drukarnia-Internetowa.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu Drukarnia-Internetowa.pl niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji.
Reklamację można złożyć do 3 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana .

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.2.9 Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

4.2.10  W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4.2.11 Kupujący składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia-Internetowa.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia Drukarnia-Internetowa.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia-Internetowa.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Drukarnia-Internetowa.pl korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis Drukarnia-Internetowa.pl).

5.5. Drukarnia Drukarnia-Internetowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 Drukarnia-Internetowa.pl nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Drukarnia-Internetowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnia-Internetowa.pl;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 3 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
f) Drukarnia-Internetowa.pl ponosi odpowiedzialności  za opóźnienia w druku na podstawie przepisów prawa cywilnego;
g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
h) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl
i) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.
j) Drukarnia-Internetowa.pl ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich na podstawie przepisów prawa cywilnego . Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
7.2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Wysłać do:

Marka Printeon
Al. Jana Pawła II 76/78 lok. 48
42-200 Częstochowa

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ) , legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL (pesel) oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z Marka Printeon Al. Jana Pawła II 76/78 lok. 48 , 42-200 Częstochowa. Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Produktu, proszę dokonać na rachunek bankowy …………………………………………. lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………... (czytelny podpis Konsumenta)”

 


7.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: info@drukarnia-internetowa.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
7.6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
7.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
7.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt.7. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
7.13. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

8. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej Drukarnia-Internetowa.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Drukarnia-Internetowa.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Drukarnia-Internetowa.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 9. Prywatność i bezpieczeństwo

9.1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)

9.3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie drukarnia-internetowa.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres: Marka Printeon Al. Jana Pawła II 76/78 lok. 48 42-200 Częstochowa. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.